פרשת הקטורת

                           פרשת הקטורת

       לשמירה והצלחה, לפרנסה ועושר "שלא יחסר לחמו לעולם"

מובא בזוהר הקדוש (פרשת ויקהל) ובמדרש תנחומא: "הקטרת הקטורת בבית המקדש, היא אחת ממיצוות עבודת המקדש. סודותיה ומעלותיה עצומים ונפלאים עד מאוד וחביבה לפני האל, יותר מכל הקורבנות והתפילות.

במדרש מובא: בשעה שעלה משה למרום לקבל תורה, גילה מלאך המוות, ומסר למשה את הסוד האדיר והנורא הטמון במעשה הקטורת שבכחו לעצור את המוות מן העולם. עוד מובא בזוהר הקדוש:

אמר ר' שמעון בר יוחאי: גזירה עומדת וקיימת לפני הקב"ה, שכל מי שיתבונן בפרשת הקטורת ינצל מכל דברים רעים, כשפים ופגעים. מדין רע וממוות, ולא ינזק, שלא יכול כח הדין לשלוט עליו".

ועוד:  אמר ר' פנחס, פעם אחת אחת הייתי מהלך בדרך ופגשתי באליהו הנביא, ובקשתי שיגיד לי דבר טוב ומועיל לבריות. ואמר לי: גזר הקב"ה גזירה, שבשעה שמלאכים מזכירים עוונותיו של אדם "מקטרגים", ואותו אדם עוסק בפרשת הקטורת, מהפכים המלאכים עליו להזכירו רק לטוב ומלמדים עליו זכות.

מעלות הקטורת

מסלק את המוות ממנו ומן העולם.

ינצל מכל דינים קשים וממחלות. מרפא החולה.

מבטל כשפים וניצל מדין גהינם. ימצא חן וחסד בעיני כל רואיו.

מסוגלת לפרנסה ולעשירות ולא יחסר לחמו לעולם.

DSC_0048