צירוף האותיות צמרכד

 

                       צירוף האותיות

                          צמרכד

שם קדוש זה מורה על כח הגבורה והניצחון על אויביו

וטוב הוא להפוך לטובה תחבולות וחתרנות של המתנכלים לו.

"ומובא בספר "שרשי השמות":

 "שבשם זה מבריח את אויביו בזה שהופך את לב שונאיו עליו לטובה ולא ידאג ולא יירא כלל, וכל החותרים תחתיו והמתנכלים לו ,יהפוך ליבם עליו לטובה וכל אויביו ישלימו עימו"

 שם קדוש זה הוא צרוף של האותיות האחרונות בסופי חמשת הפסוקים שבספר בראשית.

 

"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"

"והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים"

"ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור"

"וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בן האור ובין החושך"

"ויקרא אלהים לאור יום ולחושך קרא לילה ויהי ערך ויהי בוקר יום אחד"

 

גם האותיות הראשונות שמתחילות בכל פסוק:ב', ו', ו', ו', ו' = 26

כנגד שמו של הבורא   יהוה = 26

DSC_8401